Promocje
Herbata Oolong Se Chung 50g
Herbata Oolong Se Chung 50g
8,00 zł 6,50 zł
szt
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy ŚWIAT KAWY I HERBATY , dostępny pod adresem internetowym www.swiatkawyiherbaty.com.pl prowadzony jest przez Artur Kusideł prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Świat Kawy i Herbaty, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 771-230-31-89, REGON 361604126

 

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1. KONSUMENT- osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Świat kawy i herbaty wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 771-230-31-89, REGON 361604126

3. KLIENT- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

5. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.swiatkawyiherbaty.com.pl

6. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach sklepu) bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu.

8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. KONTO - konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

10. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

11. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży , w tym sposobu dostawy i płatności.

12. KOSZYK – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. PRODUKT – dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres sprzedawcy: 81-198 Gdynia pl. Dworcowy 1 lok. 35/36A Świat kawy i herbaty

2. Adres e-mail sprzedawcy: shop@swiatkawyiherbaty.com.pl

3. Numer telefonu sprzedawcy: 536-170-384

4. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 49 1940 1076 4626 8649 0000 0000

5. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze sklepu , w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c. włączona obsługa plików cookies.

 

  

§ 5

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane są siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami

§6 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

3. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

4. Podane ceny produktów obowiązują tylko w naszym sklepie internetowym www.swiatkawyiherbaty.com.pl i mogą się różnić od cen w sklepie stacjonarnym znajdującym się w Gdyni 81-034  ul. Plac dworcowy 1 lok. 35/36A  

 

  

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych

e-mail, hasło min. 6 znaków.

2. Zakładanie konta w sklepie jest darmowe.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

  

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia zamówienia należy

1. Zalogować się do sklepu ( opcjonalnie)

2. Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia a następnie kliknąć przycisk ,, do koszyka,,

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.

5.Kliknąć przycisk zamawiam i płacę.

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

  

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może wybrać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

a. przesyłka pocztowa, paczka pocztowa priorytetowa koszt 11,00 zł

b. do wartości zamówienia sklep doliczy koszty dostawy 11,00 zł 

c. przy zamówieniach powyżej 90zł dostawa jest darmowa.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności

a. płatność przelewem na konto sprzedawcy.

b. płatności elektroniczne, Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest BLUE MEDIA S.A. Dostępna forma płatności - przelew natychmiastowy.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach sklepu.

 

  

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu

2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez sprzedawce w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

5. Wszystkie zamówienia złożone w Sobotę, Niedzielę i święta są realizowane w najbliższy dzień roboczy wypadający po wyżej wymienionych dniach.

6. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Zwrot produktów odbywa się na koszt zwracającego. Produkty zwracamy w stanie nienaruszonym na adres sklepu.

4. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy.

 

  

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się że, żądanie klienta uznał za zasadne.

 

  

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca

2. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego mogą być:

a. w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

b. w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Klient ma prawo o poproszenie do usunięcia swoich danych z bazy sklepu internetowego.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl